Independent      KJV 1611      Baptist      Old-Fashioned      Soulwinning      Premillennial      Non-Charismatic

Welcome to the Metropolitan Bible Baptist Church. Join the church that cares...

Papaano Ako Maligtas?

PAPAANO AKO MALIGTAS?
By: Romeo B. Macale, B.S.E., LL.B., M.Ed

 

aibigan, itong tanong ang pinakamatamis pakinggan galing sa inyong bibig. Alam mo, natural po sa bawat isa sa atin sa ibabaw ng mundong ito ang umalis sa huling hantungan. Subalit, bago dumating ang huling sandali ng kamatayan, alam mo ba kung saan ka paroroon?

Kaibigan, sabi po ng Diyos, wala kahit isa sa atin ang hindi makasalanan. “Ayon sa nakasulat, Walang matuwid, wala kahit isa,” Roma 3:10. Lahat po tayo ay nagkasala. Ayon po sa Banal na Aklat, “Sapagkat lahat ay nagkasala, at nawalan ng kaluwalhatian ng Diyos,” Roma 3:23. Kaya, maliwanag po na walang matuwid sa atin. Matanda o bata, mayaman o dukha, maganda o pangit, anumang kulay ang ating balat, anumang uri ang ating relihiyon o pananalig, lahat po tayo ay makasalanan. Dahil po rito, ang masaklap na ating matatanggap sa Panginoong Diyos ay ang walang hanggang kaparusahan sa Impiyerno. “Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan kay Cristo Jesus na ating Panginoon,” Roma 6:23. Mahal kong kaibigan, kahit mayroong nakatakdang parusa sa bawat isa sa atin, ipinaghanda po ng Panginoong Kristo Jesus ang kaloob na buhay na walang hanggan. Kung nais mong tanggapin itong kaloob, simple lang ang gagawin mo. Gawin niyo po ang nauunang tatlong puntos na sumusunod:

 1. Tanggapin po ninyo na ikaw ay isang makasalanan. “Sapagkat lahat ay nagkasala, at nawalan ng kaluwalhatian ng Diyos, ” Roma 3:23.
 2. Magsisi po kayo ng lahat niyong kasalanan. “Sinasabi ko sa iyo, Hindi: subalit, maliban lang kung kayo’y magsisi, kayong lahat din ay mamamatay,” Lukas 13:3, 5.
 3. Manampalataya po kayo kay Panginoong Cristo Jesus, bilang Siya lamang ang inyong personal na Panginoon at Tagapagligtas nang iyong buhay. “At sila ay nagsabi, manalig kay Panginoong Cristo Jesus, at ikaw ay maliligtas, at ang iyong sambahayan,” Gawa 16:31. Kung gusto po niyo maligtas ngayon mula sa kasalanan niyo, manampalataya po kayo kay Panginoong Cristo Jesus at tanggapin po ninyo Siya bilang personal at tanging Tagapagligtas. Kung nanalig kayo sa Kanya, maaari po kayong manalangin upang magpasamat sa kaligtasan na ibinigay ni Panginoong Cristo Jesus tulad ng mga salita sa ilalim.

  “Panginoong Cristo Jesus, tinatanggap ko po na ako’y isang makasalanan. Karapat-dapat lang po, na ako ay tumanggap ng inihanda Niyong parusang kamatayan na walang hanggan sa Impiyerno. Subalit inialay niyo po ang inyong buhay sa Krus bilang kabayaran ng aking kasalanan. Humuhingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Linisin Niyo po ako sa pamamagitan ng iyong banal na dugo mula sa aking pagkakasala. Iligtas po Ninyo ako mula sa kaparusahan ng aking kasalanan at sa Impiyerno na walang hanggan. Panginoong Cristo Jesus nanalig po ako sa Inyo na Ikaw lamang ang aking tanging Panginoon at Tagapagligtas ng aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Cristo Jesus, Amen.”

  Kung taos-puso po ang inyong pananalig kay Panginoong Cristo Jesus at pagsisi ng inyong mga kasalanan, niligtas na po kayo Niya mula sa walang hanggang kaparusahan ng kasalanan doon saImpiyerno. “Sapagkat ang Diyos ay labis na umibig ng sanlibutan, na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na Anak, na kung sinuman ang manampalataya sa kanya ay hindi mamamatay, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan,” Juan 3:16. Sa ngayon po, poydi mo nang gawin ang tatlo pang huling puntos sa ilalim. Subalit, liliwanagin ko lang po na hindi mo kailangang gawin ang naturang tatlo pang puntos kung hindi pa po kayo nanampalataya at tumanggap kay Panginoong Cristo Jesus bilang personal at tanging Tagapaglitas. Ang dahilan po ay ang pagbinyag, pagsapi sa isang simbahan, mga pagdasal, o mamuhay upang madala ang iba kay Panginoong Cristo Jesus, ay hindi batayan upang maligtas ang isang makasalanan (Markos 16:16; Gawa 4:10-12).

  12
From Metropolitan Bible Baptist Church, Perth, WA, Australia
 • Church Service Times

  Sunday Morning:
  Doctrine Class - 9:30am
  Preaching Service - 10:40am


  Sunday Evening:
  Evening Service - 5:00pm

  Wednesday Night:
  Bible Study & Prayer Meeting - 7:00pm
  Note: Please ring the Pastor on 9459 1233 for further details.


  Friday Night:
  Bible Studies - 7:00pm (in various homes) Note: Please ring the Pastor on 9459 1233 for further details.

  Church Meeting Place:
  Please click this for the church's address
 • Repentance: Missing From Pulpits Today

 • Help Us Build Our Church

  Metropolitan Bible Baptist Church
  Church Building Fundraising
 
 
 

To All Interested to Learn the King James Bible:

The Metropolitan Bible Baptist Church has been teaching Textual Criticism on Bible translations and the King James Bible during doctrine class. Should you be interested, you are invited to attend at 9:30 a.m. every Sunday. Our Church’s address is 11-13 Royal Street, Kenwick WA 6107. Please park your car in the carpark (in an empty space provided for cars) at the back of the school building of Metropolitan Bible Baptist Church . For further details please contact the Pastor on 9459 1233.

—The Metropolitan Bible Baptist Church

error: Content is protected !!