Independent      KJV 1611      Baptist      Old-Fashioned      Soulwinning      Premillennial      Non-Charismatic

Welcome to the Metropolitan Bible Baptist Church. Join the church that cares...

O-onanhon Ko Maluwas?

O-ONANHON KO MALUWAS?

By: Romeo B. Macale, BSEd, LLB, MEd, DD

 

Sangkay, ini nga pakiana amo an pinakamatam-is pamati-on tikang ha imo. Maaram ka, unob nga butang nga kada usa ha aton dinhi ha bawbaw hini nga tuna matalikod ha kadayonan. Kondi, san-o pa umabot iton nga takna han kamatayon, andam ka ba kon ngain nga lugar ikaw makadto?

Sangkay, siring han Diyos, waray bisan usa ha aton nga diri makasasala. “Sigon han nahisurat, Waray matadong, waray bisan usa,” Mga Taga Roma 3:10. Ngatanan an tawo, lagas o bata, lalaki o babaye, makasasala. “Kay an ngatanan nagpakasala, ngan nawarayan han himaya han Diyos,” Mga Taga Roma 3:23. Salit, klaro kaupay nga waray ha aton matadong. Lagas o bata, riko o pobre, mahusay o maraksot, anuman nga kolor an aton panit, anuman an aton relihiyon o toloohan, ngatanan kita makasasala. Tungod hini, an mapait nga aton makakarawat amo an sirot nga waray katapusan han Ginoo didto ha Impierno. “Kay an kabayaran han sala amo an kamatayon; kondi an regalo han Diyos amo an kinabuhi nga waray katapusan pinaagi kan Cristo Jesus nga aton Ginoo,” Mga Taga Roma 6:23. Hinigugma ko nga sangkay, bisan kon may sirot ha kada usa ha aton, an Ginoo Jesus Cristo nag-andam hin regalo – an kinabuhi nga waray katapusan. Karuyag mo ba karawaton ini nga regalo? Kon karuyag mo matagamtaman ini nga regalo, simple la an imo pagbubuhaton. Alayon pagsunod hini nga primero nga tulo ka puntos ha ubos:

 1. Karawata nga ikaw usa nga makasasala.”Kay an ngatanan nagpakasala, ngan nawarayan han himaya han Dios,” Mga Taga Roma 3:23.
 2. Pagbasoli an imo mga sala.”Ginsusumatan ko ikaw, Diri: kondi, labot la kon kamo magbasol, kamo ngatanan liwat mamamatay,” Lukas 13:3, 5.
 3. Sarig kan Ginoo Jesus Cristo, nga amola an personal nga Ginoo ngan Manluluwas han imo kinabuhi.”Ngan hira nagsiring, sarig kan Ginoo Jesus Cristo, ngan ikaw maluluwas, ngan an imo panimalay,” Mga Buhat 16:31. Kon karuyag mo maluwas tikang han imo mga sala yana, kinahanglan ka yana mismo sumarig kan Ginoo Jesus Cristo ha imo kasingkasing nga imo personal Manluluwas. Kon imo ini buhaton, alayon pagyukbo ha atubangan ha Ginoo Jesus Cristo, ngan pag-ampo pagpasalamat ha Iya sugad hiton hadi ha ubos nga mga pulong:

  “Ginoo Jesus Cristo, inaamkon ug kinakarawat ko nga usa ako nga makasasala. Sadang ako han sirot han kamatayon nga Imo gin-andam didto ha Impiyerno nga waray katapusan. Kondi, nagpakamatay Ka ha Krus pagbayad han akon mga kasal-anan. Yana mismo ginbabasolan ko an akon mga sala. O Diyos, pasayloa ako han akon mga pagtatalapas ha imo. Hugasi ako han Imo birilhon nga dugo tikang han akon mga kasal-anan. Luwasa ako tikang han sirot han akon mga sala ngan han Impierno nga waray katapusan. Ginoo Jesus Cristo, ginsasarigan ug ginkakarawat ko Ikaw nga Ikaw gud la an akon Diyos ug personal nga Manluluwas, ngan Ginoo ha akon kinabuhi tikang yana ngadto ha kadayonan. Ha ngaran ni Ginoo Jesus Cristo, Amen.”

  Kon sinsero mo ginsarigan hi Ginoo Jesus Cristo ug ginbasolan mo an imo mga sala, yana mismo, ginluwas ka na han Ginoo Jesus Cristo tikang han sirot han sala didto ha Impyerno nga waray katapusan. “Kay an Diyos ginhigugma gud an kalibutan, nga iya ginhatag an iya bugtong nga Anak, nga kon hin-o man an nasarig ha iya diri mamamatay, kondi magkakamay-ada hin kinabuhi nga waray katapusan,” Juan 3:16. Yana, poydi mo na buhaton an salin nga tulo pa nga puntos ha ubos. Kondi, akon la kakaklarohon nga diri mo kinahanglan buhaton ini nga salin nga tulo ka puntos kon diri nimo anay pagsarigan ug karawaton hi Cristo Jesus nga imo personal nga Manluluwas. An rason, an pagpabunyag, pag-ampo, pagpamembro hin usa nga singbahan, o pagkinabuhi para madara an iba ngadto kan Cristo, diri nakakaluwas han makasasala (Markos 16:16; Mga Buhat 4:10-12).

 4. Magpabawtismo (magpabunyag) ka. Nagsiring hi Jesus Cristo, “Hiya nga nasarig ngan napabawtismo maluluwas; kondi hiya nga diri nasarig pagkokondinahan,” Markos 16:16.
 5. Pagpamembro hin Singbahan nga diin an Pulong han Diyos hul-os nga igintututdo ug iginlalaygay han mga membro ug mga bisita.”Ayaw pagpabay-i an pagkatitirok naton, sugad han batasan han pipira, kondi maglinaygayay ha kada usa: ngan mas pa dugangi, samtang iyo nakikita an adlaw nagtitika harani,” Mga Hebreohanon 10:25.
 6. Pagkinabuhi para madara an iba ngadto kan Ginoo Jesus Cristo.”Tugoti an imo lamrag nga sumiwak gud ha atubangan han katawhan, nga diin ira kitaon an imo mga binuhatan, ngan para pagdayawon an imo Amay nga aadto ha langit,” Mateo 5:16.

Kon waray Singbahan nga imo nahi-aagian sugad han sinisiring dinhi, poydi mo bisitahon ini nga paypay hiton akon Webpage ha http://mbbc.av1611.info, o parad-i ako hin email pinaagi hit pastor hit Metropolitan Bible Baptist Church.

12
From Metropolitan Bible Baptist Church, Perth, WA, Australia
 • Church Service Times

  Sunday Morning:
  Doctrine Class - 9:30am
  Preaching Service - 10:40am


  Sunday Evening:
  Evening Service - 5:00pm

  Wednesday Night:
  Bible Study & Prayer Meeting - 7:00pm
  Note: Please ring the Pastor on 9459 1233 for further details.


  Friday Night:
  Bible Studies - 7:00pm (in various homes) Note: Please ring the Pastor on 9459 1233 for further details.

  Church Meeting Place:
  Please click this for the church's address
 • Repentance: Missing From Pulpits Today

 • Help Us Build Our Church

  Metropolitan Bible Baptist Church
  Church Building Fundraising
 
 
 

To All Interested to Learn the King James Bible:

The Metropolitan Bible Baptist Church has been teaching Textual Criticism on Bible translations and the King James Bible during doctrine class. Should you be interested, you are invited to attend at 9:30 a.m. every Sunday. Our Church’s address is 11-13 Royal Street, Kenwick WA 6107. Please park your car in the carpark (in an empty space provided for cars) at the back of the school building of Metropolitan Bible Baptist Church . For further details please contact the Pastor on 9459 1233.

—The Metropolitan Bible Baptist Church

error: Content is protected !!