Independent      KJV 1611      Baptist      Old-Fashioned      Soulwinning      Premillennial      Non-Charismatic

Welcome to the Metropolitan Bible Baptist Church. Join the church that cares...

Ang Yanong Plano Sa Kaluwasan

Ang Yanong Plano sa Dios sa Kaluwasan
By: Robert Ford Porter

HIGALA: Ako mangutana kanimo sa labihan ka bililhong pangutana sa kinabuhi.Ang imong kalipay o ang imong kasub-anan alang sa kinabuhing WALAY KATAPUSAN nagasalig lamang niining butanga. Ang pangutana mao: LUWAS ka na ba? Dili sa imong pagkamembro sa simbahan; kon dili, LUWAS KA NA BA? Dili nga unsa ikaw, kon dili, LUWAS KA NA BA? Walay usa nga maka-tagamtam sa panalangin sa Dios o makaadto sa Langit nga dili linuwas. Si Jesus miingon kang Necodemo sa Juan 3:7, “KINAHANGLAN MAGPAKATAWO KAMO PAG-USAB.” Ang Dios nagahatag sa Iyang Pulong kanato nga USA lamang ka plano sa Kaluwasan. Ang Plano mayano, mahimong maluwas ikaw KARON.

Una: Kinahanglan nga ilhon nimo nga IKAW USA KA MAKASASALA.

Taga-Roma 3:10 – “Walay bisan kinsa nga matarung, bisan usa lamang.”

Taga-Roma 3:22,23 – “Kay walay kalainan: Kay ang TANAN nanagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Dios.”

WALA NAY UBANG HIGAYON sa pagkaluwas, gawas kung ikaw mo ila nga MAKASASALA.

Tungod kay ikaw makasasala, GINASILOTAN ka sa kamatayon.

Taga-Roma 6:23 – “Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon.”

Jacobo 1:15 – “Ang sala maga-anak ug kamatayon.”

Kini nagakahulogan ug pagbulag gikan sa Dios, diha sa IMPIERNO, sa WALAY KATAPUSAN. Pagkamakalilisang! Oo, higala, apan kini matuod. Apan ang Dios nahigugma kanimo ug maayo, nga GIHATAG NIYA ANG IYANG ANAK NGA BUGTONG, si Jesu-Kristo, ingon nga imong KAPULI, nga nagapas-an sa IMONG sala ug nagpakamatay siya tungod kanimo.

“Siya (si Jesus) nga wala makaila ug sala, GIPULI siya tungod KANATO; aron KITA diha kaniya MAMAHIMONG PAGKAMATARUNG sa Dios” (Ikaduhang Taga-Corinto 5:21).

“Nga Siya sa IYANG KAUGALINGON mao ang NAGDAL Asa ATONG mga sala sa IYANG lawas sa ibabaw sa kahoy aron, KITA nga nangamatay ngadto sa sala, mabuhi kita ngadto sa pagkamatarung: tungod sa mga samad Niya NANGA-AYO KITA” (1 Pedro 2:24).

Karon, dili nato masabtan kong giunsa pagbutang sa atong sala diha kang Jesu- Kristo, apan ang PULONG SA DIOS nagaingon sa matu-od, Busa ANG IMONG SALA, higala gipahamtang ngadto kang Jesu-Kristo ug Siya Nga NAMATAY SA IMONG DAPIT. Kini tinuod. Ang Dios dili mamakak.

“Ang nagabantay sa bilango-an mangutana kang Pablo: Unsay AKONG PAGABUHATON aron ako MALUWAS?”

“Ug sila miingon: TUMOO ka sa Ginoong Jesu-Kristo ug MAMALUWAS KA, ikaw ug imong panimalay” (Mga Buhat 16:31).

12
From Metropolitan Bible Baptist Church, Perth, WA, Australia
 • Church Service Times

  Sunday Morning:
  Doctrine Class - 9:30am
  Preaching Service - 10:40am


  Sunday Evening:
  Evening Service - 5:00pm

  Wednesday Night:
  Bible Study & Prayer Meeting - 7:00pm
  Note: Please ring the Pastor on 9459 1233 for further details.


  Friday Night:
  Bible Studies - 7:00pm (in various homes) Note: Please ring the Pastor on 9459 1233 for further details.

  Church Meeting Place:
  Please click this for the church's address
 • Repentance: Missing From Pulpits Today

 • Help Us Build Our Church

  Metropolitan Bible Baptist Church
  Church Building Fundraising
 
 
 

To All Interested to Learn the King James Bible:

The Metropolitan Bible Baptist Church has been teaching Textual Criticism on Bible translations and the King James Bible during doctrine class. Should you be interested, you are invited to attend at 9:30 a.m. every Sunday. Our Church’s address is 11-13 Royal Street, Kenwick WA 6107. Please park your car in the carpark (in an empty space provided for cars) at the back of the school building of Metropolitan Bible Baptist Church . For further details please contact the Pastor on 9459 1233.

—The Metropolitan Bible Baptist Church

error: Content is protected !!